سمیه حمیدنژاد

داستان سمیه

خوشحالم که یه حس مهری ام :)

اهدا

سمیه به 35 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم